ALGEMENE VOORWAARDEN CATERAARS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CATERAARS BIJ HET GEBRUIK VAN HET INTERNETPLATFORM VAN


Caterwings Netherlands BV*
Keizersgracht 391 A
1016EJ Amsterdam
Nederland

Vertegenwoordigd door de directie: Martijn Suister, Adrian Frenzel

*hierna te noemen “Caterwings”


§ 1 PREAMBULE


Caterwings exploiteert een online platform, dat met name de mogelijkheid biedt om via www.caterwings.com en de daaraan gekoppelde websites ("platform") cateringdiensten te bestellen en bestellingen en betalingen te verwerken. Commerciële eindklanten ("klanten") kunnen via Caterwings met name diensten op het gebied van catering bestellen. Caterwings maakt hiervoor gebruik van hechte banden met cateraars en koopt bij hen diensten in, om ze vervolgens onder eigen naam aan klanten door te verkopen. Binnen dit kader is Caterwings ook geïnteresseerd om als wederverkoper de diensten van de cateraar op het platform aan te bieden.
Het doel van de samenwerking tussen Caterwings en de cateraars is hierbij met name, dat er voor de cateraars nieuwe klanten worden verworven en dat Caterwings aan de daardoor te genereren inkomsten deelneemt in de vorm van provisiebetalingen. Caterwings heeft voor het inventariseren, het contactbeheer en de prijsopgave van cateringproducten de software-as-a-service CATERDESK ontwikkeld, die door de cateraars gebruikt moet worden.

§ 2 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AV


(1) Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing in hun meest recente versie en regelen het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Caterwings en de cateraars, alsook het gebruik van de online marktplaats, inclusief alle functies voor het aanbieden van cateringproducten en cateringdiensten..
Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze AV zijn echter exclusieve overeenkomsten die onder speciale voorwaarden worden gesloten tussen Caterwings en enkele geselecteerde cateraars. Caterwings sluit met klanten voor bepaalde cateringdiensten onder eigen naam overeenkomsten af (individuele "cateringovereenkomsten"). Voor deze overeenkomsten gelden de afzonderlijke algemene voorwaarden van het Caterwings-platform.

(2) Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende AV van de cateraar zijn niet van toepassing en worden ook geen werkzame onderdelen van de tussen Caterwings en de betreffende cateraar afgesloten gebruikersovereenkomst, tenzij Caterwings vooraf uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid heeft ingestemd.

(3) Caterwings behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om deze AV te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden, twee weken voordat de wijzigingen van kracht worden, per e-mail aan de cateraar toegezonden. Wordt door de cateraar niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging bezwaar gemaakt tegen de geldigheid van de herziene AV, dan geldt dit als instemming met de herziene AV. In de e-mail waarin de wijziging wordt aangegeven, wordt de cateraar door Caterwings gewezen op het belang van deze periode van twee weken.

(4) Caterwings en Lemoncat GmbH, Dircksenstr. 47, 10178 Berlin, Germany behoren tot een gemeenschappelijke groep bedrijven. In het kader van dienstverlening overeenkomstig deze AV, werkt Caterwings daarom ook samen met Lemoncat GmbH. Individuele diensten of taken kunnen daarbij ook rechtstreeks door Lemoncat GmbH worden verleend of uitgevoerd.

§ 3 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST


(1) Caterwings promoot en verkoopt, via het platform, reeds bestaande en toekomstige, nog te ontwikkelen, cateringdiensten en cateringproducten van de cateraar aan nieuwe en bestaande klanten en ontvangt hiervoor van de cateraar een provisie. Een selectie van het assortiment van de cateraar wordt op het Caterwings-platform getoond en kan direct online worden bekeken en geboekt.

(2) De cateraar geeft Caterwings toestemming om de cateringdiensten op het platform te presenteren en, onder eigen naam, de bestellingen van deze cateringdiensten, die door klanten worden gedaan, aan te nemen.

(3) Door de contractuele relatie wordt, in juridische zin, noch een partnerschap of een joint venture, noch een agentuur- of franchiseverhouding tussen de partijen gevestigd. Caterwings koopt en verkoopt de cateringdiensten van de cateraar onder eigen naam en voor eigen rekening. Caterwings is niet bevoegd om de cateraar wettelijk te vertegenwoordigen. Caterwings is een zelfstandige ondernemer en geen werknemer van de cateraar.

(4) Alle merken, ontwerpen en andere immateriële eigendomsrechten blijven eigendom van de betreffende partij die deze rechten oorspronkelijk of op het moment van sluiten van de overeenkomst in het bezit had.

(5) Caterwings hecht groot belang aan duurzaamheid en bescherming van het milieu. In hun samenwerking met Caterwings, verplichten ook de cateraars zich tot het nemen van passende maatregelen om de gestelde doelen te bereiken, bijv. door composteerbare of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen en grondstoffen uit duurzame en milieuvriendelijke teelt, fokkerij of veeteelt te gebruiken.
Caterwings kan op elk moment om bewijs van naleving van deze verplichting vragen.

(6) Partijen komen geen minimale verkoopdoelstellingen overeen en Caterwings verbindt zich ook niet aan het afnemen van een minimale hoeveelheid.

§ 4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN CATERWINGS


(1) Caterwings biedt op het platform adviesdiensten, cateringdiensten en cateringproducten van de cateraar aan.

(2) Caterwings promoot en verkoopt cateringaanbiedingen door middel van marketingactiviteiten, zoals persberichten, newsletter, online marketing, contentmarketing, enz.

(3) Daarnaast biedt Caterwings de producten van de cateraars ook via Caterwings-verkoopmedewerkers aan.

(4) Caterwings geeft de verkregen opdrachten tenminste via een van de volgende elektronische wegen door - bijv. in de software-as-a-service oplossing Caterdesk; per e-mail; telefonisch; via sms; via berichtenservices, zoals bijv. WhatsApp;

(5) Caterwings heeft het uitdrukkelijke recht om, in het kader van internetzoekmachine-marketing ("Brand-Bidding"), merken, bedrijfslabels en andere wettelijk beschermde termen van de cateraar als "Keywords" aan te bieden. Daarbij is het Caterwings in het bijzonder - maar niet uitsluitend - toegestaan om de merken en bedrijfskenmerken van de cateraar als "Keywords" te boeken bij de internetzoekmachine "Google" (of vergelijkbare providers).

(6) Caterwings biedt klanten de mogelijkheid om de diensten van cateraars te beoordelen. De dienstverlening van de cateraars wordt daarbij subjectief beoordeeld. De beoordeling betreft onder meer de punctualiteit en de betrouwbaarheid van de cateraar, alsook de kwaliteit van de gerechten. Caterwings heeft het recht, maar is niet verplicht, om deze beoordelingen voor alle klanten zichtbaar op het platform te publiceren. Caterwings behoudt zich het recht voor, de beoordelingen, om zakelijk begrijpelijke, of wettelijk dwingende redenen, te verwijderen. De cateraar is niet gerechtigd om beoordelingen te verwijderen. De cateraar verbindt zich ertoe het beoordelingssysteem niet te manipuleren. Onder manipulatie wordt met name verstaan, dat een cateraar zichzelf of een derde partij (bijv. eigen werknemers, vrienden of familieleden) een beoordeling laat plaatsen, of misleidende beoordelingen over concurrenten plaatst.

(7) Caterwings is vrij om ten opzichte van klanten prijzen en voorwaarden te bepalen.

§ 5 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CATERAAR


(1) De cateraar verklaart uitdrukkelijk dat hij een geregistreerd handelaar (of ondernemer in de zin van het burgerlijk wetboek) is. Hiervoor geldende bewijzen dienen schriftelijk aan Caterwings te worden overlegd.
De cateraar garandeert, dat alle werknemers, die namens hem en in zijn naam meewerken aan het leveren van de contractueel verschuldigde diensten, worden beloond met een salaris dat meer bedraagt dan het wettelijk minimumloon - indien van toepassing. Daarnaast garandeert de cateraar, dat in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het promoten van werkzaamheden door vrouwen en aan de verenigbaarheid tussen gezin en werk, en dat binnen de eigen bedrijfsorganisatie passende maatregelen worden genomen om deze doelstellingen te bereiken.
Bewijs van naleving van deze verplichtingen kan te allen tijde door Caterwings worden opgevraagd.

(2) De cateraar verplicht zich er verder ook toe om, als onderdeel van de samenwerking met Caterwings, tegen een maandelijkse vergoeding, gebruikt te maken van de door Caterwings ter beschikking gestelde CATERDESK-software. De hoogte van dit bedrag is af te leiden uit de gebruiksvoorwaarden van de software en/of afhankelijk van de overeenkomst die met de cateraar is gesloten. De gebruiksvoorwaarden van de software en de tarieven van CATERDESK maken deel uit van deze AV.

(3) De cateraar geeft advies over de keuze van gerechten en het samenstellen van menu's. De cateraar levert de cateringdiensten, zorgt voor stipte levering van de cateringproducten en garandeert dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de productie, verwerking en levering van voedsel en dranken worden nageleefd.

(4) De cateraar levert (of "garneert") de door hem geleverde producten, waarvoor Caterwings heeft bemiddeld, op wens en voor kosten van Caterwings, met branding-elementen, merken, logo's, enz. van Caterwings (zoals bijv. decoratieve artikelen, banderollen, servetten, bestek), voor zover dit het normale productie- en logistieke proces niet verstoort.

(5) De cateraar zorgt voor telefonische en e-mailondersteuning van de klanten, met name - maar niet exclusief - in directe relatie tot de leveringen.

(6) De cateraar voorziet Caterwings, zonder beperkingen, van alle verkoop- en marketingmaterialen - in het bijzonder merknamen, logo’s, beschrijvingen, teksten en foto's, enz. - van de betreffende producten, in de vereiste taal. Caterwings krijgt, qua ruimte, tijd en inhoud, alle (eenvoudige) gebruiksrechten van alle afbeeldingen, teksten, video's, merken en andere informatie die door de cateraar worden aangeboden. Dit omvat in het bijzonder - maar niet uitsluitend - het recht van Caterwings, om de door de cateraars aangeboden inhoud te bewerken/opnieuw te ontwerpen (zie Auteurswet) om deze, in overeenstemming met de overeenkomst (bijv. ook na beëindiging van de contractuele relatie), ter promotie van Caterwings, het online platform, individuele aanbiedingen, de cateraars, enz., te dupliceren, te verspreiden, openbaar beschikbaar te stellen en te adverteren (bijvoorbeeld advertenties op internet, affiliate-marketing, e-kaarten, e-mails, TV-commercials, op flyers, posters/affiches, in kranten en tijdschriften, enz.). Bovengenoemde rechten kunnen door Caterwings weer aan derden worden verleend (of overdragen), waarbij voor Caterwings geen afzonderlijke vergoedingsverplichting ontstaat.

(7) Indien door Caterwings en de cateraar gezamenlijke Caterwings/cateraar-producten ontwikkeld worden, zal de cateraar deze producten noch zelf (bijv. rechtstreeks) noch indirect via andere partners aan derden aanbieden.

(8) De cateraar zal, noch rechtstreeks, noch op een andere manier - en in het bijzonder niet door Caterwings te omzeilen - contact opnemen met klanten van Caterwings. Dit omvat alle acties van de cateraar, die tot doel hebben om het ontstaan of het claimen van een aanspraak op provisie door Caterwings te voorkomen. In dit kader zal de cateraar uitsluitend het door Caterwings ter beschikking gestelde marketingmateriaal aan de klant gegeven (en niet zijn eigen). In het geval dat de cateraar hierop inbreuk maakt, heeft Caterwings het recht om, naar eigen goeddunken en na voorafgaande kennisgeving, de contractuele diensten te blokkeren of de cateraar van het platform te verwijderen en/of het contract om een gegronde reden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Uitzondering op dit contactverbod is het contact dat de cateraar, in overeenstemming met de contractvoorwaarden, heeft met de klant (bijv. via het online platform of een interne berichtentool, enz.).
Geïnteresseerde partijen die door Caterwings zijn verworven en die rechtstreeks contact opnemen met de cateraar, met name om te onderhandelen over prijzen of om een bestelling te plaatsen, moeten worden doorverwezen naar Caterwings.

(9) Met name de volgende producteigenschappen worden door de cateraar gedurende de looptijd van de standaardovereenkomst exclusief aan Caterwings toegewezen:
a) branding overeenk. § 4 Punt 5 en Punt 6 van deze AV;
b) mogelijkheid voor klanten om het evenement vooraf te annuleren, afhankelijk van de bestelwaarde, volgens de volgende bepalingen:

tot 1000 € incl. BTW - tot 48 uur voor het evenement
tot 2000 € incl. BTW - tot 5 dagen voor het evenement
tot 10.000 € incl. BTW - tot 3 weken voor het evenement
meer dan 10.000 € incl. BTW - tot 8 weken voor het evenement, of na een individuele overeenkomst.

De cateraar verplicht zich om, in het geval van een verzoek om wijzigingen en/of annulering, met de klant te zoeken naar een minnelijke oplossing. Een claim tegen Caterwings om redenen van wijziging en/of annulering is uitgesloten.

(10) De cateraar verplicht zich om op zijn website(s) een onmiddellijk herkenbare en duidelijk zichtbare link op te nemen en bij ontvangst van een desktopapplicatie, een online widget op te nemen of ter beschikking te stellen naar het onder de URL www.caterwings.com oproepbare website/het platform van Caterwings.

(11) De cateraar is verplicht om op de eigen website zo vroeg mogelijk aan te geven op welke termijnen of in welke periodes hij niet beschikbaar is en dit continu te actualiseren. Zijn er geen meldingen, dan wordt de cateraar geacht beschikbaar te zijn.

Aanbiedingen, die door de klant direct op caterwings.com geboekt kunnen worden, zijn bindend. Zodra de klant hiervoor betalingsplichtig een overeenkomst aangaat, verplicht de cateraar zich de bestelde diensten te leveren.

(12) Als klanten via caterwings.com een vrijblijvende aanvraag doen, dan is de cateraar ofwel verplicht om de klant via CATERDESK mee te delen dat hij niet beschikbaar is, of een gedetailleerd aanbod te doen. Ook aanbiedingen die aan klanten via aanvraag op CATERDESK worden gedaan zijn bindend. Zodra deze door de klant zijn aanvaard, ontstaat voor de cateraar de verplichting om de aangevraagde dienst te verlenen.

(13) Indien de verplichting van de cateraar, om steeds zijn eigen beschikbaarheidsstatus bij te werken en vragen van klanten onmiddellijk te beantwoorden, herhaaldelijk wordt geschonden, behoudt Caterwings zich het recht voor om deze cateraar lager op de ranglijst op caterwings.com te plaatsten, of om het contract te beëindigen.
Verdere of andere claims van Caterwings blijven hierdoor onaangetast.

(14) De cateraar zal zijn cateringdiensten, noch zelf, noch via derden, tegen een lagere prijs aanbieden dan de prijs die vermeld staat op het Caterwings-platform.

(15) De cateraar stemt in, om per maand in totaal twee proeverijen voor nieuwe klanten, met een totale waarde van niet meer dan € 100, ter beschikking te stellen.(Dit kan variëren tussen ontbijt, lunch of diner opties)

(16) De cateraar bevestigt hierbij aan Caterwings, dat hij beschikt over alle vergunningen die nodig zijn om de aangeboden cateringdiensten uit te voeren ("vereiste vergunningen"). De cateraar zal op elk moment gedurende de looptijd van deze overeenkomst beschikken over de vereiste vergunningen.

(17) De cateraar garandeert Caterwings, dat de waren die gebruikt worden voor zijn cateringdiensten van hoge kwaliteit zijn en dat deze worden opgeslagen, verwerkt en bereid in overeenstemming met de bepalingen van de levensmiddelenwetgeving, de restaurantwet (waar van toepassing) en andere relevante bepalingen.

(18) De cateraar ondersteunt Caterwings bij het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder deze overeenkomst en voorziet Caterwings altijd - zelfs zonder voorafgaand, afzonderlijk verzoek daartoe – van de noodzakelijke informatie en inlichtingen, of voert deze zelf in de door Caterwings aangeboden Caterdesk-systemen in (voor zover deze door Caterwings geleverd worden). De vereiste informatie omvat ook melding van aanstaande of doorgevoerde wijzigingen van de prijzen, alsook van het bezorgprogramma van de cateraar. Verder behoort tot de vereiste informatie ook, welke ingrediënten, allergenen en toevoegingen de producten van de cateraar bevatten, alsook alle andere informatie die verplicht moeten worden geëtiketteerd (in overeenstemming met de geldende wetgeving).

(19) De cateraar zal de klanten bij elke bestelling een formulier overhandigen, waarop alle ingrediënten, allergenen en toevoegingen, alsook alle andere informatie, die verplicht moeten worden geëtiketteerd, maar ook relevante informatie over basisprijs, aanbetaling, enz. (in overeenstemming met de geldende wetgeving) wordt vermeld. De cateraar vrijwaart Caterwings van alle claims van derden, die door derden tegen Caterwings worden ingesteld vanwege nalatigheid door de cateraar met betrekking tot bovengenoemde verplichting (met name op basis van de Voedselinformatieverordening, Goedkeuringsverordening Toevoegingsmiddelen, Prijsverordening, enz.). De cateraar zal, op eerste verzoek, ook alle schade en kosten vergoeden, die bij Caterwings in dit verband ontstaan als gevolg van klachten en schade-eisen.

§ 6 BETALING VAN PROVISIE


(1) Voor elke bemiddeling van cateringdiensten en cateringproducten van de cateraar ontvangt Caterwings een provisiebedrag, gebaseerd op het totale ordervolume. De meest recente provisie die de cateraar dient af te dragen kan op elk moment worden nagelezen in het persoonlijke profiel op www.caterdesk.com.

(2) Als ontvanger van diensten, verrekend Caterwings de omzet en verstrekt de cateraar hiervoor een creditnota (in overeenstemming met artikel 14 (2) zin 2 Wet op de Omzetbelasting). De betaling van de creditnota voor horeca-overeenkomsten uitgevoerd tussen de 1e en 15e van een kalendermaand, wordt gedaan op de 12e dag van de maand volgend op de succesvolle facturering door Caterwings. De betaling van cateringovereenkomsten, die na de 15e van een kalendermaand zijn uitgevoerd, wordt gedaan op de 22e dag van de maand volgend op de succesvolle facturering door Caterwings.

(3) Caterwings houdt de overeenkomstig § 6 (1) verschuldigde provisie in en trekt deze af van de maandelijkse creditnota. Caterwings behoudt zich het recht voor om de uitbetaling van aanvullende bestellingen, die 20% boven het oorspronkelijk overeengekomen bedrag liggen, pas uit te betalen nadat de klant betaald heeft.

(4) De hoogte van het te betalen bedrag wordt afgeleid van de informatie op de creditnota. Uitbetalingen van aanvullende bestellingen worden uitsluitend gedaan op basis van een schriftelijke opdracht van de klant, ofwel in het met een wachtwoord beveiligde online gedeelte, of in de vorm van een ondertekende schriftelijke opdracht. Als er ter plaatse, op de dag van het evenement, met de klant extra afspraken worden gemaakt, met name over aanvullende bestellingen, dan is de cateraar verplicht om het ondertekende formulier "Aanvullende Bestellingen Catering" (te downloaden of telefonisch aan te vragen bij Caterwings) naar Caterwings op te sturen. Alleen dan is er recht op vergoeding en, indien nodig, correctie van de creditnota. Is sprake van een met de klant overeengekomen na-consumptie-afspraak, dan is de cateraar verplicht om Caterwings binnen 48 uur te informeren over het definitieve bedrag. Eventuele afspraken die in een andere vorm worden gemaakt tussen de cateraar en de klant (bijv. mondeling), zijn niet bindend en verplichten Caterwings niet tot uitbetaling.

(5) In het geval van hogere kosten door prijswijzigingen of gewijzigde provisie, zal Caterwings de cateraar hiervan, tenminste 4 weken voordat de wijziging van kracht wordt, per brief of e-mail op de hoogte stellen. In dergelijke gevallen heeft de cateraar een speciaal recht van beëindiging. Dat kan worden uitgeoefend op het moment dat de wijziging wordt doorgevoerd en zal binnen 2 weken na ontvangst van het opzeggen bij Caterwings effectief worden. Zegt de cateraar de overeenkomst niet binnen deze periode op, dan wordt de verhoging als goedgekeurd beschouwd.

(6) Vorderingen van Caterwings kunnen door de cateraar uitsluitend verrekend worden met vorderingen die expliciet door Caterwings zijn erkend of wettelijk zijn vastgesteld.

§ 7 LOOPTIJD EN ANNULERINGEN


(1) De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, vanaf de datum van registratie als cateraar.

(2) De overeenkomst kan door beide partijen, zonder opgaaf van redenen, aan het einde van elke kalendermaand worden opgezegd. Reeds bevestigde opdrachten moeten door de cateraar, ook na afloop van de overeenkomst, volledig worden uitgevoerd.

(3) Beide partijen kunnen het contract, op elk moment, op basis van gegronde redenen, beëindigen. Gegronde redenen zijn met name: schendingen van essentiële, individuele contractuele bepalingen die, ondanks een schriftelijke aanmaning door een van de partijen, niet onmiddellijk worden verholpen; beëindiging van de bedrijfsactiviteiten door een van de partijen; een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van een van de partijen, of het afwijzen van het openen van een insolventieprocedure van een van de partijen wegens gebrek aan activa.

(4) Een opzegging is alleen geldig in schriftvorm. Beëindigingen hebben geen effect op het gebruik van de CATERDESK-software volgens de daarvoor geldende gebruiksvoorwaarden en tarieven.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID


(1) Voor alle claims in samenhang met cateringdiensten en cateringproducten (bijv. schadevergoeding, nakomen van afspraken, garantie enz.) is uitsluitend de cateraar aansprakelijk jegens de klant. Aansprakelijkheid van Caterwings is uitdrukkelijk uitgesloten.

(2) Voor alle claims van klanten, concurrenten, mededingingsverenigingen of andere derden in verband met etiketteringsverplichtingen, is uitsluitend de betreffende cateraar aansprakelijk. Voor de juistheid en volledigheid van de benodigde informatie is uitsluitend de cateraar aansprakelijk. Caterwings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de cateraar aangeleverde inhoud. Caterwings is ook niet verplicht om te controleren of de door de cateraar verstrekte informatie correct is. De cateraar vrijwaart Caterwings van alle claims van derden, die door derden tegen Caterwings worden ingesteld vanwege ontbrekende en/of onjuiste verplichte informatie (met name op basis van de Voedselinformatieverordening, Goedkeuringsverordening Toevoegingsmiddelen, Prijsverordening, enz.), of wegens het schenden van de informatie- of etiketteringsverplichtingen (ook in relatie tot basisprijsinformatie, aanbetaling en ingrediënten) door de cateraar. De cateraar zal, op eerste verzoek, ook alle schade en kosten vergoeden, die bij Caterwings in dit verband ontstaan als gevolg van klachten en schade-eisen.

(3) De cateraar zal de vereiste informatie bij wijzigingen steeds bijwerken, zodat deze altijd volledig, actueel en waarheidsgetrouw is. Alle wijzigingen moeten ook onmiddellijk schriftelijk aan Caterwings (bijv. per e-mail) worden doorgegeven. De cateraar is aansprakelijk voor alle nadelen waar hij zelf of waar Caterwings mee te maken krijgt, als de cateraar de wijziging of kennisgeving van een wijziging niet tijdig heeft doorgegeven. Bij overtreding van de update-verplichting heeft Caterwings het recht om, naar eigen goeddunken, de overeengekomen diensten, na voorafgaande kennisgeving, te blokkeren, de cateraar van het platform te verwijderen en/of de overeenkomst, om gegronde redenen, met onmiddellijke ingang te beëindigen. In de regel dient Caterwings van tevoren uitgebreid op de hoogte gebracht te worden van wijzigingen in de vereiste informatie. Caterwings kan geen rekening houden met wijzigingen die niet of niet tijdig zijn doorgegeven of waar alleen op een later tijdstip rekening mee kan worden gehouden.

(4) Caterwings is jegens de cateraar, ongeacht de rechtsgrondslag, alleen in geval van opzet en grove nalatigheid door Caterwings, aansprakelijk voor schade. Behalve bij opzettelijk gedrag, is Caterwings niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, met name niet voor winstderving, productieverlies en/of bedrijfsstagnatie door de cateraar. Opzet of grove nalatigheid van de kant van Caterwings moet door de cateraar worden aangetoond.

(5) In geval van eenvoudige nalatigheid is Caterwings – behalve bij (levensgevaarlijk) lichamelijk letsel en gezondheidsschade – alleen aansprakelijk ten opzichte van de cateraar in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen (zogenoemde "kardinale verplichtingen").

(6) De cateraar zal Caterwings vrijwaren van alle claims – ongeacht, of er in individuele gevallen al of niet een verzekeringsdekking bestaat – die door klanten, concurrenten, mededingingsverenigingen of andere derden, overeenkomstig § 8 van deze AV, tegen Caterwings worden ingediend, in verband met de bedrijfsactiviteiten van de cateraar. Dit geldt in gelijke mate voor zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die gemaakt moeten worden om de rechten van Caterwings in deze context uit te oefenen. De vrijwaringsverplichting geldt niet als de claim is gebaseerd op een aantoonbare schending van contractuele of wettelijke verplichtingen door Caterwings en zijn agenten of vertegenwoordigers.

(7) Voor zover aansprakelijkheid van Caterwings is uitgesloten of beperkt, geldt dit in gelijke mate voor agenten, beheerders, organen, werknemers en vertegenwoordigers van Caterwings.

(8) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven ongewijzigd.

(9) De cateraar moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en, indien gewenst, schriftelijk bewijs hiervan aan Caterwings verstrekken.

(10) Dient een klant tegen Caterwings aansprakelijkheidsclaims in, met name als gevolg van niet toereikende cateringdiensten en/of late leveringen, die uitsluitend of hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een contractbreuk door de cateraar, hetzij ten opzichte van de klant, hetzij ten opzichte Caterwings, dan zal de cateraar Caterwings, op eerste verzoek, vrijwaren en vrijstellen van alle door de klant of derden in te dienen claims en aan Caterwings de mogelijk hierdoor ontstane juridische kosten vergoeden.

§ 9 RECHT OP COMPENSATIE VOOR CATERWINGS BIJ STORINGEN


(1) Caterwings heeft het recht om haar eigen betalingsclaim tegenover de klant, in geval van storing, niet stipte levering, of kwaliteitsklachten met betrekking tot de cateringdiensten, geheel of gedeeltelijk te verlagen, door een korting toe te kennen. Treedt storing op bij door de cateraar te verlenen diensten, door een omstandigheid waarvoor de cateraar verantwoordelijk is (bijvoorbeeld falen van de cateringdiensten, vertragingen, kwaliteitsklachten van de klant), dan kan Caterwings bij de cateraar een redelijke claim tot schadevergoeding indienen. Maatgevend hiervoor is de in de cateringovereenkomst met de klant afgesproken leveringstijd, tenzij de cateraar kan aantonen dat deze tijd door de klant op het laatst is gewijzigd.

(2) In geval Cateraar de Afleverdeadline mist zonder voorafgaande waarschuwing aan Caterwings:
met meer dan 5 maar minder dan 15 minuten, dient Cateraar de kosten van de Klantbestelling met 15% te verminderen
met 15 minuten of meer, maar minder dan 30 minuten, dient Cateraar de kosten van de Klantbestelling met 30% te verminderen
met 30 minuten of meer, maar minder dan 45 minuten, dient Cateraar de kosten van de Klantbestelling met 50% te verminderen
met 45 minuten of meer, maar minder dan 60 minuten, dient Cateraar de kosten van de Klantbestelling met 75% te verminderen
met 60 minuten of meer, dient Cateraar de kosten van de Klantbestelling met 100% te verminderen;"

§ 10 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN


(1) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV, geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of niet-uitvoerbaar zijn/worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de niet-werkzame bepaling geldt die werkzame bepaling als overeengekomen, die het dichtst in de buurt komt van de economische betekenis en het doel van de niet-werkzame bepaling.

(2) Aanvullingen op en wijzigingen van deze AV, alsmede de overeenkomsten die op basis van deze AV worden gesloten, vereisen voor hun werkzaamheid de schriftvorm. Dit geldt ook voor het wijzigen en annuleren van voornoemde schriftvormclausule.

(3) Deze AV en de standaardovereenkomsten die op basis van deze AV zijn gesloten, zijn onderworpen aan de wetgeving van het Nederland, onder uitsluiting van het VN-verkoopwetgeving.

(4) Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit deze AV, alsmede uit de op basis van deze AV gesloten standaardovereenkomsten, is Amsterdam.


Datum: 24.01.2020