ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLANTEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET INTERNETPLATFORM VAN


Caterwings Netherlands BV*
Keizersgracht 391 A
1016EJ Amsterdam
Nederland
Vertegenwoordigd door de directie: Martijn Suister

*hierna te noemen “Caterwings”

§ 1 PREAMBULE


Caterwings exploiteert het online platform www.caterwings.com (hierna te noemen "platform"), waarmee klanten, of bedrijven in de zin van Nederlands Burgelijk Wetboek cateringaanbiedingen, d.w.z. de levering van eten en drinken en alle daarbij horende diensten (hierna te noemen "cateringdiensten" en/of "cateringproducten") kunnen bestellen. Daarbij biedt Caterwings onder meer cateringdiensten en cateringproducten aan voor zakelijke bijeenkomsten (bijv. workshops, vergaderingen en ontbijt) en bedrijfsfeesten (bijv. zomerbarbecue, speciale evenementen en happy hour) en privé-evenementen (hierna te noemen "evenementen"). Verder kunnen klanten advies krijgen van de zogenoemde cateringconsultants van Caterwings en door hen volledig op maat gemaakte cateringdiensten laten samenstellen.

§ 2 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AV


(1) Deze AV zijn van toepassing in hun meest recente versie voor alle tussen Caterwings en de klant afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de op het platform aangeboden cateringdiensten en/of cateringproducten, onafhankelijk van het feit, of deze overeenkomst is afgesloten via het platform of een andere website, via een app op een mobiel apparaat, per e-mail, fax, post, telefonisch, of op welke andere wijze dan ook.

(2) Tegenstrijdige, afwijkende of aanvullende AV van de klant zijn niet van toepassing en worden ook geen werkzame onderdelen van de tussen Caterwings en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij Caterwings vooraf uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid heeft ingestemd.

(3) Caterwings behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om deze AV te allen tijde, zonder opgave van redenen, te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden, twee weken voordat de wijzigingen van kracht worden, per e-mail aan de klant toegezonden. Wordt door de klant niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging bezwaar gemaakt tegen de geldigheid van de herziene AV, dan geldt dit als instemming met de herziene AV. In de e-mail waarin de wijzigingen worden aangegeven, wordt de klant door Caterwings gewezen op het belang van deze periode van twee weken.

(4) Teneinde de in § 1 van deze AV beschreven cateringdiensten te kunnen uitvoeren, heeft Caterwings overeenkomsten gesloten met externe dienstverleners (hierna te noemen "cateraars"), die hun cateringservices en cateringproducten presenteren en aanbieden op het platform van Caterwings. Voor de overeenkomsten tussen Caterwings en de cateraars gelden afzonderlijke AV (d.w.z. onderhavige AV zijn niet van toepassing op de relatie tussen Caterwings en de cateraars).

(5) Caterwings en Lemoncat GmbH, Dircksenstr. 47, 10178 Berlin, Germany, behoren tot een gemeenschappelijke groep bedrijven. In het kader van dienstverlening overeenkomstig deze AV, werkt Caterwings daarom ook samen met Lemoncat GmbH. Individuele diensten of taken kunnen daarbij ook rechtstreeks door Lemoncat GmbH worden verleend of uitgevoerd.

§ 3 EEN OVEREENKOMST SLUITEN


(1) Op de website van Caterwings kunnen klanten cateringdiensten (of "menu's") selecteren en meteen boeken, of een individueel aanbod voor cateringdiensten aanvragen.

(2) Door op het platform op de knop "Bestellen met betaling" te klikken, sluit de klant met Caterwings een bindende overeenkomst voor de cateringdiensten, die hij vooraf heeft geselecteerd en die gedurende het bestelproces samenvattend zijn gepresenteerd. Een dergelijke bindende overeenkomst ontstaat eveneens, als de klant een individueel aanbod per e-mail of telefoon, volgens de betreffende voorwaarden, accepteert.


§ 4 VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN VAN KLANTEN


(1) Klanten, die gebruikmaken van de diensten van Caterwings:
- moet bestellingen kunnen ontvangen op het adres dat bij de bestelling is opgegeven,
- mogen in geen geval, zonder schriftelijke toestemming van Caterwings, de op de website aangeboden cateringdiensten in sub-licentie geven, doorverkopen of tegen betaling aan derden aanbieden of ter beschikking stellen,
- mogen zich alleen registreren voor een bedrijf, waarvoor zij bevoegd zijn om een dergelijke bestelling te plaatsen,
- moeten garanderen, dat de gegevens die zijn opgegeven voor het maken van een profiel of het plaatsen van bestellingen, correct zijn,
- moeten hun profiel, bij wijziging van de opgeslagen gegevens, onmiddellijk bijwerken,
- moeten hun inloggegevens geheimhouden en Caterwings er onmiddellijk van op de hoogte stellen als zij vermoeden dat de inloggegevens verloren geraakt of gestolen zijn.

§ 5 REGISTRATIE


(1) Om te kunnen bestellen, moeten klanten een klantprofiel aanmaken. Een klantprofiel kan zowel tijdens het bestelproces als los daarvan worden aangemaakt. Een aanvraag voor het aanmaken van een klantprofiel wordt gedaan op de website, door tijdens het bestelproces of los daarvan het registratieformulier volledig in te vullen en in te dienen.

(2) Goedkeuring van registratie vindt plaats naar eigen goeddunken van Caterwings. Keurt Caterwings de registratie goed, dan wordt een bijbehorend klantprofiel gemaakt.

(3) Caterwings behoudt zich het recht voor om de toegang van de klant tot het klantprofiel op de website, naar eigen goeddunken, te beperken.


§ 6 RECHTEN EN PLICHTEN VAN Caterwings/CATERAARS


(1) Caterwings/de cateraar voorziet de klanten van de in § 1 van deze AV omschreven adviezen met betrekking tot het kiezen van gerechten en het samenstellen van menu's. De door Caterwings/de cateraar te verlenen diensten zijn gebaseerd op de beschrijvingen van de service op het platform en, indien van toepassing, op afzonderlijk schriftelijk overeengekomen wensen van de klant. Caterwings presenteert de cateringdiensten, met name de gerechten, van zijn cateringpartners op de website en verwerkt, als wederverkoper van deze partners, de bestellingen van de klanten. De gerechten worden bereid door de cateringpartners waarmee Caterwings een aparte overeenkomst aangaat en rechtstreeks door de cateringpartners – voor Caterwings - aan de klant geleverd. De overeenkomst met betrekking tot deze bestellingen geldt alleen tussen de klant en Caterwings. De cateringpartner is hierin geen partij en dus ook geen contractpartner van de klant.

(2) Caterwings/de cateraar produceert en/of bereidt de cateringproducten voor de klanten in overeenstemming met § 6 (1) van deze AV, mits en voor zover het daarbij niet gaat om bewaarbare, voorverpakte of gebottelde producten van externe leveranciers, die geen afzonderlijke bereiding/voorbereiding nodig hebben. De ingrediënten voor de volgens § 6 (1) van deze AV te leveren cateringdiensten worden, voor de betreffende bestelling, door Caterwings/de cateraar aangeschaft, tenzij en voor zover ze niet al bij Caterwings/de cateraar op voorraad zijn.

(3) Tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het bij alle in het kader van deze overeenkomst te verlenen diensten om zogenoemde incassoschulden, waarbij de plaats van uitvoering de betreffende vestigingsplaats van Caterwings/de cateraars is.

(4) Is op basis van een uitdrukkelijke, minimaal in schriftvorm opgestelde, overeenkomst een andere plaats van uitvoering bepaald, dan vindt de dienstverlening/levering plaats op de door de klant tijdens het bestelproces opgegeven locatie. Een latere wijziging van de afleverlocatie is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Caterwings/de cateraar.

(5) Bij de door Caterwings/de cateraar vermelde gegevens gaat het - tenzij met de klant hierover uitdrukkelijk, schriftelijk vaste afspraken zijn gemaakt - slechts om richtwaarden, waarvoor Caterwings/de cateraar noch garantie afgeeft dat ze worden nageleefd, noch dat bij overschrijding ervan garantierechten gaan gelden, of dat ze de onmogelijkheid aantonen om de service uit te voeren.

(6) Indien en voor zover dit met de betreffende klant vooraf schriftelijk is overeengekomen, zal Caterwings/de cateraar verdere diensten verlenen, om het door de klant geplande evenement overeenkomstig § 1 van deze AV uit te voeren en te realiseren. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit het ter beschikking stellen van (bedienend) personeel en cateringsystemen en -producten, zoals servies, bestek, bakken voor het warmhouden van voedingswaren, zoals „chafing dishes“, GN-bakken, serviesbestek, servetten, individuele decoraties en bloemstukken, tafels, stoelen, enz. (hierna te noemen "uitrusting").

(7) Caterwings/cateraars kunnen, voor het voldoen aan hun verplichtingen in overeenstemming met § 6 van deze AV, gebruikmaken van de diensten van derde partijen, in de vorm van zowel natuurlijke als rechtspersonen. Caterwings/cateraars zijn niet verplicht tot persoonlijke dienstverlening.


§ 7 RECHTEN EN PLICHTEN VAN KLANTEN


(1) De klanten verplichten zich om Caterwings/de cateraar te ondersteunen bij het vervullen van de contractuele verplichtingen c.q. het verlenen van cateringdiensten. Dat komt er met name, maar niet uitsluitend, op neer, dat de klanten gedurende de gehele serviceperiode, indien de cateringdiensten plaatsvinden op een door de klant te bepalen locatie, aan Caterwings/de cateraar toegang moeten verlenen tot de plaats van uitvoering en dat zij Caterwings/de cateraar moet helpen bij de opbouwen, afbreken, enz.

(2) De klanten verplichten zich de cateringproducten onmiddellijk na levering door Caterwings/de cateraar te inspecteren en, indien er zich gebreken voordoen, Caterwings hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Aanvaarding vindt plaats in overeenstemming met Boek 6 artikel 3 van het Burgelijk Wetboek.

(3) Klanten mogen de geleverde cateringproducten niet te goeder trouw weigeren.

(4) De klanten verplichten zich de bestelde cateringproducten en cateringdiensten uiterlijk binnen de op de factuur vermelde termijn te betalen.

(5) De klanten verplichten zich om te zorgen voor alle voor de uitvoering/levering van de cateringdiensten en cateringproducten benodigde privaatrechtelijke of officiële goedkeuringen en concessies (zoals bijv. van GEMA, douane enz.) en de kosten die deze met zich meebrengen te betalen.

(6) Verzenden vindt meestal plaats voor rekening van de klant. De verzendkosten worden, vóór het vastleggen van de bestelling, op de overzichtspagina aan de klant getoond en moeten worden bevestigd.


§ 8 MATERIAAL


(1) Het materiaal dat door Caterwings/de cateraar bij de klanten wordt geplaatst/gebruikt blijft volledig eigendom van Caterwings/de cateraar. Het materiaal wordt te huur of in bruikleen aangeboden.

(2) Tenzij is afgesproken dat de klant het materiaal terugbrengt naar de locatie van Caterwings/de cateraar (of, afhankelijk van de afspraak, een andere locatie), zal Caterwings/de cateraar het materiaal binnen een redelijke periode na beëindiging van de dienstverlening bij de klant ophalen.

(3) Klanten moeten het materiaal altijd zorgvuldig, als een goede zakenman, behandelen, waarbij in geval van schade, breuk of verlies de vervangingswaarde of, indien mogelijk, de reparatiewaarde van het materiaal dient te worden vergoed (dit is de prijs die Caterwings/de cateraar moet betalen voor een betreffende vervanging of reparatie).

(4) Caterwings heeft het recht om voor het aan de klant ter beschikking gestelde materiaal een gepaste borg te vragen. Tot het moment dat deze borg volledig betaald is, heeft Caterwings/de cateraar het recht om het materiaal terug te halen.


§ 9 CATERWINGS MEAL PLANS


(1) Caterwings biedt klanten de mogelijkheid om met regelmatige tussenpozen cateringdiensten en -producten aan te schaffen (zgn. “Meal Plans“, hierna te noemen “Meal Plans“). In Meal Plan-contracten kunnen klanten (tenzij een minimum looptijd is afgesproken) de contractduur en leveringsfrequentie (bijv. elke dag of 1 keer per week/maand) vastleggen. Is niets anders afgesproken, dan bedraagt de minimum looptijd voor Meal Plan-contracten 6 maanden. In geval van speciale promoties of kortingen kunnen langere minimum looptijden worden afgesproken.

(2) Meal Plan-contracten gelden voor een bepaalde termijn. Beëindiging van een contract vóór het einde van een vastgelegde looptijd is toegestaan, als de klant verhuist naar een gebied waar Caterwings niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, kan leveren.

(3) Tenzij anders aangegeven, worden Caterwings Meal Plan-contracten automatisch, voor een nieuwe periode van dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, verlengd (hierna te noemen: "verlenging"). Automatische verlenging kan door de klanten of Caterwings voorkomen worden, door het contract 1 maand voor afloop van de lopende contractperiode op te zeggen. Hetzelfde geldt voor verlengingen die al eerder zijn gedaan.

(4) De prijs voor de totale contractperiode is verschuldigd op moment van afsluiten van het contract en moet vooraf, in maandelijkse termijnen, berekend over de gehele contractperiode, betaald worden. Blijft de klant in gebreke met een betaling, dan heeft Caterwings het recht om het contract, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. De volledige, contractueel verschuldigde prijs is dan onmiddellijk opeisbaar, zonder dat Caterwings verplicht is om de contractuele diensten te verlenen. Verdere aanspraken op schadeclaims blijven hierdoor onaangetast.

(5) De klant verplicht zich om de contractueel overeengekomen diensten van Caterwings Meal Plan aan te nemen op de overeengekomen plaats en tijd. Doet hij dit niet, dan is hij in verzuim. In dat geval gelden de wetten uit Boek 6 artikel 4 van Het Burgelijk Wetboek.


§ 10 AANSPRAKELIJKHEID


(1) In bepaalde gevallen heeft Caterwings het recht om de door de klant geboekte cateraar zelf te vervangen, indien deze door bijzondere omstandigheden niet in staat is de taken op de juiste wijze uit te voeren. De levering wordt dan, in gelijke kwaliteit en met dezelfde waarde, door een alternatieve cateraar uitgevoerd.
Bij overdracht of levering van de opdracht heeft de klant altijd de mogelijkheid om, via Caterwings of persoonlijk, alle informatie te verkrijgen over de betreffende cateraar, inclusief gegevens van de contactpersoon, gemachtigde vertegenwoordigers en contactmogelijkheden.

(2) Caterwings neemt hierbij de organisatie en afwikkeling van de bestellingen op zich, maar is niet betrokken bij het voorbereiden en leveren van de daadwerkelijke cateringservice. Alle claims tegen de cateraar in verband met de cateringdiensten en -producten en met betrekking tot zijn etiketteringsverplichtingen, moet de klant uitsluitend bij de betreffende cateraar indienen. Caterwings zal de klant hierin naar beste kunnen ondersteunen.

(3) Caterwings is ten opzichte van de klant, ongeacht de wettelijke reden, uitsluitend aansprakelijk voor schade, in geval van opzet en grove nalatigheid van de zijde van Caterwings. Het bestaan van opzet of grove nalatigheid door Caterwings moet door de klant bewezen worden.

(4) Is sprake van een schuldgraad, die minder is dan grove nalatigheid, dan is Caterwings alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van (levensgevaarlijk) lichamelijk letsel en gezondheidsschade, alsook voor schade als gevolg van schending van essentiële contractuele verplichtingen (verplichtingen, die absoluut noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het contract en waarop de klanten regelmatig mag en kan vertrouwen [zogenoemde "kardinale verplichtingen"]). In deze gevallen blijft de aansprakelijkheid van Caterwings beperkt tot het vergoeden van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(5) Is aansprakelijkheid van Caterwings uitgesloten of beperkt, dan geldt dit in gelijke mate voor agenten, beheerders, organen, werknemers en vertegenwoordigers van Caterwings. 
 De aansprakelijkheid van Caterwings voor opzettelijke acties van zijn vertegenwoordigers is in elk geval overeenkomstig Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

(6) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet worden hierdoor niet aangetast.

(7) De klant verplicht zich om Caterwings te vrijwaren van alle claims die door derden - inclusief de cateraar - tegen Caterwings worden ingediend, om redenen die door de klant in verband met deze overeenkomst worden veroorzaakt. Tevens verplicht de klant zich om aan Caterwings alle kosten en schade te vergoeden die in verband met dergelijke claims gemaakt moeten worden (zoals bijv. kosten voor juridische ondersteuning).


§ 11 PRIJZEN EN SERVICETARIEVEN


(1) De prijzen voor de via Caterwings te boeken diensten bestaan uit een basisprijs, vermeerderd met servicekosten ten bedrage van 0 - 20% van het orderbedrag. Tenzij anders aangegeven, zijn in alle prijzen of offertes omzetbelasting en eventuele heffingen inbegrepen.
Bij bepaalde overeenkomsten vervallen de servicekosten, bijvoorbeeld bij openbare aanbestedingen.

(2) De exacte prijzen van de individuele cateringdiensten en cateringproducten en het bedrag van de concrete servicetoeslag zijn te vinden in de online prijslijst op www.caterwings.com, of - met name bij individueel samengestelde/overeengekomen cateringdiensten en cateringproducten - in de betreffende overeenkomst tussen Caterwings en de klant (bijv. opgenomen in een bijlage).

(3) De prijzen gelden voor de diensten en leveringen, zoals omschreven in de betreffende orderbevestiging.

(4) Aanvullende en extra diensten moeten door de klant afzonderlijk worden betaald. Dit geldt met name - maar niet uitsluitend - als de klant na beëindiging van het bestelproces nog extra cateringdiensten en cateringproducten aanvraagt, of als er zich omstandigheden voordoen, waarvoor geen van de partijen verantwoordelijk is (bijv. overmacht), alsook omstandigheden die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen en die ertoe leiden dat Caterwings/de cateraar extra uitgaven moet maken (zoals bijv. vertraging aan het begin/einde van de catering, als gevolg van door de klant veroorzaakte omstandigheden, onjuiste informatie tijdens het bestelproces, enz.). Speciale en aanvullende diensten moeten worden vastgelegd met behulp van het daarvoor ontwikkelde "Nabestelling"-formulier. De klant heeft echter geen recht op speciale en aanvullende diensten.
(5) Mocht Caterwings, na het sluiten van het overeenkomst, bekend worden met omstandigheden die kunnen doen vermoeden dat de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk afneemt, dan heeft Caterwings het recht om de contractueel verschuldigde cateringdiensten/-leveringen uitsluitend te verlenen/uit te voeren tegen vooruitbetaling of borgstelling. De hoogte van het bedrag van de vooruitbetaling/de borg is onder andere afhankelijk van het product, het bestelvolume (of lotgrootte), enz.

§ 12 WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN EN OPZEGGINGEN


(1) Nadat de bestelling succesvol is geplaatst, zijn door de klant gewenste wijzigingen alleen nog mogelijk na voorafgaande afspraken met Caterwings/de cateraar.

(2) Kleine wijzigingsverzoeken moeten door de klant tenminste 48 uur vóórdat de met Caterwings contractueel overeengekomen service begint aan Caterwings & de cateraar worden doorgegeven. Als kleine wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk bestelde cateringdiensten en cateringproducten gelden afwijkingen in het opgegeven aantal personen, de omvang van het eten/drinken, enz. van +/- 5% van het oorspronkelijk aangegeven volume. De klant kan echter niet de garantie afdwingen dat aan kleine wijzigingsverzoeken wordt voldaan.

(3) Nadat de bestelling succesvol is geplaatst, is gratis annuleren van de bestelling door de klant alleen mogelijk binnen de volgende, naar bestelwaarde (exclusief servicekosten) opgebouwde, periodes vóór de betreffende evenementdatum:
tot 1000 € incl. BTW - tot 48 uur voor het evenement
tot 2000 € incl. BTW - tot 5 dagen voor het evenement
tot 10.000 € incl. BTW - tot 3 weken voor het evenement
meer dan 10.000 € incl. BTW - tot 8 weken voor het evenement of na een individuele overeenkomst.
Zijn er meerdere, opeenvolgende, samenhangende bestellingen geplaatst voor dezelfde gelegenheid, dan wordt de bestelwaarde die maatgevend is voor de annuleringen opgebouwd uit het totaal van alle bestellingen.

(4) De servicekosten worden in geen geval vergoed. Bij het annuleren van bestellingen van meer dan 3000 Euro wordt maximaal 30% van de bestelwaarde niet uitbetaald, maar verrekend met de volgende bestelling die binnen 12 maanden wordt geplaatst.

(5) Na het verlopen van de genoemde termijnen zijn wijzigingen en annuleringen – mochten ze al voorkomen - alleen mogelijk na een afzonderlijke overeenkomst met de klant.
(6) Bovengenoemde annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op Meal Plan-diensten in overeenstemming met § 9 hierboven.

§ 13 BETALINGSVOORWAARDEN


(1) De overeengekomen totaalprijs is verschuldigd op het moment dat het contract wordt gesloten. Verandert de omvang van de bestelling (bijvoorbeeld omdat het aantal te bedienen personen toeneemt, of door een afspraak die van invloed is op het aantal consumpties o.i.d.), dan kan dit ertoe leiden dat Caterwings het factuurbedrag moet aanpassen. Caterwings zal de klant daarvan op de hoogte brengen. Bij geen bezwaar, wordt de nieuwe prijs als geaccepteerd beschouwd. Is “betaling op rekening“ als betalingsmethode afgesproken, dan geldt daarvoor het op de rekening vermelde bedrag, waarbij de factuur pas na het evenement wordt verstrekt.

(2) Caterwings kan al bij het sluiten van de overeenkomst een vooruitbetaling vragen, gebaseerd op het ordervolume/de totaalprijs. De hoogte van het bedrag van de aanbetaling is onder meer afhankelijk van het product, het bestelvolume (of lotgrootte), enz. Bij bestellingen van meer dan 3000 Euro eist Caterwings een aanbetaling van 100%. Bij cateringdiensten die rechtstreeks via de website geboekt kunnen worden, dient altijd vooraf te worden betaald.

(3) Klanten kunnen, als onderdeel van het bestelproces, gebruikmaken van de op het platform aangegeven betaalopties, waarbij Caterwings zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om, in individuele gevallen, de door de klant gekozen betaalmethode te weigeren. Creditcardbetalingen worden verwerkt door onze partner Stripe Payment Europe Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin Ireland. Om fraude te voorkomen en op te sporen verzenden wij uw IP-adres naar onze partner Stripe Payment Europe Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin Ireland. Uw IP- adres wordt daarbij door Stripe Payment Europe Ltd. opgeslagen. Alle gegevens worden versleuteld verzonden. U kunt uw toestemming altijd, met toekomstig effect, intrekken met behulp van de contactgegevens in het impressum. In het geval van contante betaling is de cateringpartner, voor zover Caterwings heeft ingestemd met deze manier van betalen voor de betreffende bestelling door de klant aan de cateringpartner, namens Caterwings gemachtigd om de betaling aan te nemen.

(4) Blijft de klant in gebreke met betalen volgens de bovengenoemde voorschriften, dan kan Caterwings, na het instellen van een redelijke betalingstermijn - meestal veertien (14) dagen - het contract voor cateringdiensten intrekken.

(5) Gedurende de periode van de betalingsachterstand is Caterwings gerechtigd om vertragingsrente te berekenen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Caterwings behoudt zich het recht voor om een hoger schadebedrag aan te tonen.

(6) De klant heeft alleen recht op verrekening van door Caterwings niet betwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen, als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

§ 14 GERECHTEN


(1) Gerechten kunnen gekozen worden uit het aanbod op de website. Alle afbeeldingen op de website zijn slechts voorbeelden en dienen uitsluitend ter illustratie.

(2) Gerechten kunnen allergenen of toevoegingsmiddelen bevatten. Deze kunnen op de website worden aangegeven. Neemt u echter voor exacte informatie over allergenen en toevoegingsmiddelen, of voor andere informatie over voedingsmiddelen, rechtstreeks contact op met de betreffende cateringpartner bij wie u uw bestelling plaatst. In geval van onduidelijkheid, verstrekt de klantenservice van Caterwings u op verzoek de rechtstreekse contactgegevens van de cateringpartner. Bij juridische onzekerheden, raden we u aan om voorlopig geen bestelling te plaatsen.


§ 15 OVERIGE / SLOTBEPALINGEN


(1) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV, alsook aparte bepalingen van de op basis van deze AV gesloten overeenkomsten (of in de toekomst hierin opgenomen bepalingen) geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of niet-uitvoerbaar zijn/worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de niet-werkzame bepaling geldt die werkzame bepaling als overeengekomen, die het dichtst in de buurt komt van de economische betekenis en het doel van de niet-werkzame bepaling.

(2) Aanvullingen op en wijzigingen van deze AV, alsmede overeenkomsten die op basis van deze AV worden gesloten, vereisen voor hun werkzaamheid de schriftvorm. Dit geldt ook voor het wijzigen en annuleren van voornoemde schriftvormclausule.

(3) Deze AV en de standaardovereenkomsten die op basis van deze AV zijn gesloten, zijn onderworpen aan de wetgeving van Nederland, onder uitsluiting van het VN-verkoopwetgeving.

(4) Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit deze AV, alsmede uit de op basis van deze AV gesloten standaardovereenkomsten, is Amsterdam.


§ 16 GEGEVENSBESCHERMING


(1) Caterwings verzamelt en bewaart de klantgegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie. Bij het verwerken van de persoonsgegevens van de klant houden wij ons aan de wettelijke bepalingen. Verdere details zijn te vinden in de privacyverklaring op de website.

(2) Op aanvraag ontvangt de klant altijd informatie over de van hem/haar bij Caterwings opgeslagen persoonsgegevens.

Datum: 19.03.2020